Kategoria

Akustiikka

Miksi ympäristön akustiset ominaisuudet ovat tärkeitä?

Melu on kuuluvassa olomuodossa olevaa energiaa, joka voi vaikuttaa haitallisesti fyysiseen ja psykologiseen hyvinvointiin. Ääntä vaimentavien materiaalien käyttäminen vähentää äänen heijastumista ja tekee sisäilmastosta viihtyisän.

Akustiset kivivillalevyt

Kivivilla vaimentaa ääntä tehokkaasti luonnostaan. Sen ansiosta alakatto- ja seinäratkaisuihin saadaan erinomaiset akustiset ominaisuudet.  Tuloksena on korkealuokkainen akustinen mukavuus ja esteettinen miellyttävyys. Rockfon-tuotteiden akustiset luokitukset on testattu riippumattomissa sertifioiduissa laboratorioissa.

 • Kouluissa jopa 70 % opettajien lausumista konsonanteista jää oppilailta kuulematta(1).
 • Sairaaloissa melun hallinta on erittäin tärkeää potilaiden toipumisen kannalta, sillä ei-toivotut äänet voivat nopeuttaa sydämen sykettä ja hengitystaajuutta sekä nostaa verenpainetta(2).
 • 70 % toimistotyöntekijöistä on sitä mieltä, että heidän tuottavuutensa olisi parempi, jos melua olisi vähemmän(3).

1) Speech Intelligibility in Classrooms -tutkimusprojekti, The Department of Building Engineering & Surveying, Herriot-Watt University, Edinburgh
2) Health Technical Memorandum 08-01: Acoustics
3) Julian Treasure, Sound Business, 2007

Kuinka ääni käyttäytyy huoneessa?

Kun ääniaalto osuu materiaalin pintaan, osa energiasta heijastuu ja osa imeytyy siihen, jolloin energia kulkee materiaalin läpi. Äänenvaimennuksen laatu määräytyy tilan muodon ja käytettyjen materiaalien mukaan.

Kivivillalla on luonnostaan erinomaiset äänenvaimennusominaisuudet.

Kunnollinen äänenvaimennus

 • Äänenvaimennuksen avulla hallitaan huoneessa vallitsevaa äänenpainetta ja saadaan aikaan mukavia ympäristöjä, joissa ihmiset voivat keskittyä ja työskennellä tuottavasti ilman melun aiheuttamaa ärsyyntymistä ja stressiä.
 • Se parantaa puheen ymmärrettävyyttä, joten esityksiä ja keskusteluja on helpompi ymmärtää.
 • Se lyhentää jälkikaiunta-aikaa (kaikumista) ja estää cocktailtilaisuuksista tutun ilmiön: huoneessa olijat puhuvat yhä kovempaa tullakseen kuulluiksi, kunnes kaikki huutavat. Tällöin äänen taso nousee hallitsemattomaksi.
Paljonko ääntä siirtyy huoneesta toiseen?

Kivivillasta valmistetut alakattomme voivat auttaa rajoittamaan äänien siirtymistä huoneesta toiseen. Vierekkäisten tilojen välistä äänieristystä ilmaistaan arvoilla DnT,w, R’w tai DnT,A. Ne ilmaisevat koko rakenteen (väliseinien, alakaton, lattian ja kaikkien liitosten) kykyä estää puhetta, musiikkia tai melua kantautumasta muualle ilman ja rakenteiden välityksellä. Mitä suurempi desibeliarvo, sitä parempi ääneneristyskyky.

Joidenkin rakennusmääräysten mukaan toimistohuoneiden välisen äänieristyksen tulee olla vähintään 35–45 dB ja huoneistojen sekä asuntojen puolestaan 50–60 dB. Materiaalin äänieristyskyky määräytyy ensisijaisesti massan, ilmatiiviyden ja äänenvaimennuksen mukaan. Materiaalin äänieristyskyky määräytyy ensisijaisesti massan, ilmatiiviyden ja äänenvaimennuksen mukaan.

Askeläänivaimennus kahden kerroksen välillä ilmaisee rakenteen kykyä eristää esimerkiksi kävelemisestä tai ovien kiinni paiskautumisesta aiheutuvia ääniä. Sitä kuvataan askeläänitasona L’nT,w, ja sen mittayksikkö on dB. Mitä matalampi arvo, sitä pienempi äänenpaine ja parempi askeläänivaimennus. Rakennusmääräysten mukaan koulujen luokkahuoneissa ja toimistoissa suurin sallittu L’nT,w-arvo (L’nT(Tmf,max),w) on 60 dB.


Äänen kulkureittejä vierekkäisten tilojen välillä

Kivivillasta valmistetut Rockfon-alakatot voivat auttaa rajoittamaan äänien siirtymistä huoneesta toiseen.

Parempi äänieritys

 • Kaikki seinät ja alakatot rajoittavat äänen kulkeutumista toiseen huoneeseen jossain määrin.
 • Tehokkaasti ääntä eristävien rakennusmateriaalien käytön avulla yksityisyys ja luottamuksellisuus paranevat.
 • Äänieristyksen avulla vähennetään äänenpainetta vierekkäisissä huoneissa ja saadaan aikaan mukavia ympäristöjä, joissa on helpompi keskittyä.
Mitä äänenpainetaso ilmaisee?

Äänenpainetaso ilmaisee, kuinka meluisaa huoneessa on. Jatkuva altistuminen suurelle äänenpaineelle tai sen korkeille huippuarvoille voi vahingoittaa terveyttä ajan mittaan.

Keskimääräisellä äänenpainetasolla on merkitystä kaikissa ympäristöissä aina tehtaista lastentarhoihin. Euroopan Unioni on määrittänyt korkeimmaksi altistumistasoksi 85 dB(A). Joissakin maissa konserttien kaltaisissa julkisissa tilaisuuksissa yläraja on 96 dB(A).

Huoneessa vallitseva äänenpainetaso määräytyy äänilähteen voimakkuuden, huoneen muodon sekä ääntä vaimentavien pintojen määrän ja laadun mukaan.

Lähde: Yhdysvaltain työministeriö, työsuojeluhallinto

Teollisuudessa esiintyy usein erittäin korkeita äänenpainetasoja, joten akustisia korjauksia on tehtävä. Rockfon tarjoaa laajan valikoiman tehokkaasti ääntä vaimentavia alakattoja, melunvaimentimia ja seinävaimennuslevyjä. Äänenpainetaso ilmaisee, kuinka meluisaa huoneessa on. Jatkuva altistuminen suurelle äänenpaineelle tai sen korkeille huippuarvoille voi vahingoittaa terveyttä ajan mittaan. Äänenpainetaso ilmaisee, kuinka meluisaa huoneessa on. Jatkuva altistuminen suurelle äänenpaineelle tai sen korkeille huippuarvoille voi vahingoittaa terveyttä ajan mittaan.

Mitä jälkikaiunta-aika ilmaisee?

Jälkikaiunta-aika on kaikkien säännösten kulmakivi. Se on aika, jonka kuluessa äänenpainetaso laskee 60 desibeliä alkuperäisen tasonsa alapuolelle.

Useimmissa tapauksissa lyhyt jälkikaiunta-aika parantaa akustista mukavuutta. Esimerkiksi konserteissa ja konferenssikeskuksissa pidempi jälkikaiunta-aika voi kuitenkin lisätä kuuntelumukavuutta.

Jälkikaiunta-aika määräytyy tilan koon ja muodon sekä ääntä vaimentavien pintojen määrän, laadun ja sijainnin mukaan. Mitä enemmän huoneessa on ääntä vaimentavia materiaaleja, sitä lyhemmäksi jälkikaiunta-aika jää.

Mitä puheen ymmärrettävyys ilmaisee?

Puheen ymmärrettävyys mittaa puheen kuulemista ja ymmärtämistä huonetilassa. Se on vahvasti sidoksissa jälkikaiunta-aikaan.

Puheen ymmärrettävyyteen vaikuttavat monet tekijät. Niitä ovat puheen voimakkuus, äänilähteen suunta, taustamelun taso sekä huoneen muoto ja siellä vallitseva jälkikaiunta-aika.

STI-arvo (Speech Transmission Index) on yleinen puheen ymmärrettävyyden mittari. Se ilmaisee puheen ymmärrettävyyden asteikolla 0–1. Esimerkiksi luokkahuoneessa arvon pitäisi olla yli 0,6. Toinen yleinen mittari on RASTI (Rapid Speech Intelligibility Transmission Index).

Mitä äänieristys on?

Äänieristys merkitsee huonetilan väliseinien, alakaton, lattian ja niiden välisten liitosten kykyä estää ääntä kantautumasta ilman ja rakenteiden välityksellä.

Vierekkäisten tilojen välistä äänieristystä ilmaistaan arvoilla DnT,w, R’w tai DnT,A. Mitä suurempi desibeliarvo, sitä parempi suorituskyky. Materiaalin äänieristyskyky määräytyy lähinnä massan, ilmatiiviyden ja äänenvaimennuksen mukaan. Joidenkin rakennusmääräysten mukaan toimistohuoneiden välisen äänieristyksen tulee olla vähintään 35–45 dB.

Käyttäjäkokemus:

30 dB (A)
Viereisessä huoneessa käytävän keskustelun kuulee ja ymmärtää selkeästi.

40 dB (A)
Viereisessä huoneessa käytävä keskustelu kuuluu epäselvästi.

50 dB (A)
Viereisen huoneen äänet eivät kuulu.

Askeläänivaimennus

Kerrosten välinen askeläänivaimennus ilmaisee rakenteen kykyä eristää esimerkiksi kävelemisestä aiheutuvaa ääntä. Sitä kuvataan askeläänitasona L’nT,w, ja sen mittayksikkö on dB. Mitä matalampi arvo, sitä parempi askeläänivaimennus. Rakennusmääräysten mukaan luokkahuoneissa ja toimistoissa L’nT,w-arvo saa olla korkeintaan 60 dB.

Mitkä ovat äänenvaimennuksen tärkeimmät mittarit?

Äänenvaimennuksen mittayksikkö on alfakerroin (α). Tämä arvo on alueella 0–1,00. Nolla merkitsee täydellistä äänenvaimennuksen puuttumista (ääni heijastuu kokonaan). 1,00 merkitsee, että ääni vaimennetaan kokonaan. Alla kuvattavat yleisesti käytettävät äänenvaimennuksen ilmaisimet perustuvat tähän kertoimeen.

Painotettu äänenvaimennuskerroin (αw)

Alfa W eli αw lasketaan ISO 11654 -standardin mukaisesti käyttämällä äänenvaimennuskerrointa αp-vakiotaajuuksilla ja vertaamalla viitekäyrään. Kaikki eurooppalaiset ripustettavien alakattojen valmistajat ilmoittavat tuotteidensa αw-arvon.

Rockfon-kivivillatuotteiden äänenvaimennuskyky on korkeampi moniin muihin materiaaleihin verrattuna.

Vastaava äänenvaimennuspinta-ala (Aeq)

Saarekkeiden ja melunvaimentimien äänenvaimennuskyky ilmoitetaan vastaavana äänenvaimennuspinta-alana Aeq ilmaistuna neliömetreinä yksikköä kohden. Aeq-arvo lasketaan ISO 354 -standardin mukaisesti. Tämä ilmaisee kuvitteellisen vaimentavan pinta-alan αw = 1,00, joka vaimentaisi ääntä yhtä paljon kuin testattu saareke tai melunvaimennin. Vastaavaa standardisoitua ”painotettua” äänenvaimennuspinta-alaa ei ole. Paras tapa verrata paljasta alakattoa saarekkeilla tai melunvaimentimilla varustettuun alakattoon onkin laskea jälkikaiunta-ajat huone- ja tilannekohtaisesti.

Rockfon saarekkeet ja riippupaneelit vaimentavat ääntä tehokkaasti, kun ripustettuja alakattoja ei voida käyttää.

Vaimennusluokat

Vaimennusluokat A-E on kuvattu kansainvälisessä ISO 11654 -standardissa. Siinä verrataan αp-arvoja useisiin vahvistettuihin viitekäyriin. Viitekäyrien asteikko on laaja, joten äänenvaimennusluokat kuvaavat materiaalin äänenvaimennusominaisuuksia vain yleisellä tasolla.

Monien Rockfon-alakattojen äänenvaimennusluokka on A.

NRC-arvo (Noise Reduction Coefficient)

ASTM C423 -standardin mukaisesti laskettava äänenvaimennuskerroin (NRC) on yksinumeroinen äänenvaimennusluokitus. Mitä korkeampi arvo, sitä parempi. Se kuvaa mitatun αs-äänenvaimennuskertoimen matemaattista keskiarvoa taajuuksilla 250, 500, 1000 ja 2000 Hz. NRC painottaa kaikkia taajuusalueita samalla tavalla, joten se ei ole yhtä tarkka kuin αw.

Mitkä ovat äänieristyksen tärkeimmät mittarit?

Huoneiden välinen äänieristys

Desibeleissä mitattava Dn,f,w-arvo kuvaa pituussuuntaista alakaton tuottamaa äänieristystä kahden huonetilan välillä. Mitä korkeampi Dn,f,w-arvo, sitä parempi on huoneiden välinen äänieristys. Dn,f,w-arvo vastaa aiemmin käytettyä Dn,c,w-arvoa.

Akustiikan asiantuntijat ennakoivat Dn,f,w-arvon avulla kahden vierekkäisen tilan välistä DnT,w-kokoäänieristystä (R’w; DnT,A).

Suora äänieristys

Suora äänieristys desibeleinä ilmaistuna äänenvaimennusindeksillä (Rw) ilmaisee äänen vaimenemista sen kulkeutuessa alakaton läpi.

Jos alakaton Rw on korkea, se auttaa estämään alakaton yläpuoliseen tilaan asennetun talotekniikan ääniä pääsemästä huonetilaan.

C- ja Ctr-arvot

Äänieristyksen tehoa tietyissä olosuhteissa voidaan arvioida laboratorioissa mitattavien Dn,f,w- tai Rw- sekä C- ja Ctr-arvojen avulla. C viittaa "vaaleanpunaiseen" ääneen, kuten puheeseen, musiikkiin ja television tai leikkivien lasten ääneen. Ctr viittaa liikenteen meluun. Mitä alhaisempi C- ja Ctr-arvo, sen parempi.

Miten äänenvaimennus vaikuttaa huoneiden väliseen äänieristykseen?

Äänenvaimennuksen ja huoneiden välisen äänieristyksen välillä on käytännössä vahva yhteys. Se ei näy laboratorioissa mitatuissa Dn,f,w-arvoissa. Vaikka Dn,f,w-arvo olisi sama, erittäin tehokkaasti ääntä vaimentava alakatto vähentää äänenpainetta vastaanottavassa huoneessa.

Alakatto, jolla on korkein αw-arvo, vaimentaa äänenpainetta tehokkaammin sekä ääntä lähettävässä että vastaanottavassa huoneessa. Äänenvaimennuksen vaikutus havaittuun äänenpainetasoon voidaan laskea ja varmentaa paikan päällä tehtävillä kokeilla.

 Kun Dn,f,w-arvo on sama (tässä tapauksessa 44 dB), ääntä tehokkaasti vaimentava alakatto madaltaa äänenpainetta muihin kattoihin verrattuna.

Rockfon dB -tuotevalikoima

dB-valikoimamme on suunniteltu estämään äänen kulkeutuminen huoneesta toiseen. Levyissä yhdistyvät erinomainen äänieristys ja tehokas äänenvaimennus.

Sisäilmasto

Miten Rockfon-tuotteet vaikuttavat sisäilmastoon?

Emme voi valvoa ulkoilman laatua emmekä rakennusten ilmanvaihtoa. Voimme kuitenkin varmistaa, että tuotteemme auttavat pitämään sisäilmaston hyvässä kunnossa.

 • Kaikki tuotteemme ovat saaneet E1-luokituksen, joka takaa niiden olevan EU:n formaldehydipäästövaatimusten mukaisia.
 • Useilla tuotteillamme on tiukat vaatimukset asettava M1-sisäilmastoluokitus. Se on lainsäädännön vaatimuksia tiukempi ja osoitus matalista sisäympäristön päästöistä.
 • Joillain tuotteillamme on jopa ISO 5 -luokitus, joten niiden hiukkaspäästöt täyttävät puhdastilavaatimukset.
 • Emme käytä fotokatalyyttejä, sillä tutkimusten mukaan ne voivat aiheuttaa terveydelle haitallisia toissijaisia päästöjä. (WHO 1989, Wolkoff et al. 1997).

Miksi valon heijastavuus on tärkeää sisäilmaston kannalta?

Huono valaistus voi aiheuttaa silmien rasittumista, väsymistä ja päänsärkyä. Se saattaa johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen esimerkiksi tietokoneavusteisessa, näkökykyä vaativissa työssä. Vastaava työ on nykyään yleistä, joten valaistuksen vaikutus silmien terveyteen ja suorituskykyyn töissä on entistä suurempi. Valaistus on tärkeää hyvinvoinnin ja tuottavuuden kannalta.

Keinovalon laadun kohenemisesta huolimatta mukavinta ja edullisinta valoa saadaan edelleen auringosta, vaikka luonnonvaloa on usein täydennettävä keinovalolla. Siksi valon määrä ei yksin ratkaise, vaan myös sen laatu on tärkeää. Molemmat on mukautettava huoneessa vallitseviin työolosuhteisiin. Valoa heijastava alakatto ei pelkästään säästä sähköä, vaan se myös parantaa valaistuksen laatua. Valo voidaan jakaa sekä auringonvaloon ja keinovaloon että suoraan ja epäsuoraan valoon. Suora valo valaisee suoraan ja epäsuora valo puolestaan heijastuu jostakin pinnasta. Alakatto on huonetilan ainoa kokonaan näkyvä osa, joten sen tulee heijastaa valoa mahdollisimman tehokkaasti.

Jos alakatto heijastaa valoa tehokkaasti ja saa sen taittumaan oikein, huoneessa vallitsee yhtenäinen valaistus, jolloin valaisimia tarvitaan vähemmän.

Kattolevyjen lämmöneristysominaisuudet

Rakennusten parempi lämpöeristäminen on kannattava tapa vähentää CO2-päästöjä. Se auttaa myös kamppailemaan ilmastonmuutosta vastaan. Eristäminen auttaa vähentämään tarpeetonta fossiilisten polttoaineiden käyttämistä rakennusten lämmittämisessä, johon kuluu 40 % EU-maissa ja Yhdysvalloissa kulutettavasta energiasta. Niiden käyttö on myös merkittävä ihmisten aiheuttamien CO2-päästöjen lähde. Myös kehittyvissä maissa tarvitaan vähemmän energiaa kuluttavia ja CO2-päästöjä aiheuttavia rakennuksia, sillä maat kamppailevat energiaköyhyyden ja ilmansaasteiden kanssa.

Vaikka tuotteemme keskittyvät ensisijaisesti akustiikkaan, Rockfon-kattolevyjen ROCKWOOL-pohjamateriaalin luontaisista lämmöneristysominaisuuksista on hyötyä tietyissä tilanteissa.

Tällaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi pysäköintihallien päälle rakennetut kauppakeskukset, tasakattoiset rakennukset ja vanhat rakennukset, joissa on kylmät kellarit. Rockfon-alakattoa on tarkasteltava osana koko lämmöneristysratkaisua ja rakennuksen kaikki fyysiset ominaisuudet on otettava huomioon (esim. kosteuden tiivistyminen, kylmäsiltojen välttäminen jne.). Tuotteemme on suunniteltu erityisesti lämmöneristykseen ja akustiseen vaimennukseen.

Kosteuden ja painumisen kestävyys

Kuinka mittavakaita Rockfon-tuotteet ovat kosteissa olosuhteissa?

Keskeneräisissä rakennuksissa voi esiintyä kosteusongelmia, jos rakennusta ei ole vielä tiivistetty ilmatiiviiksi tai materiaalit eivät ole kuivuneet. Uimahallien ja saniteettitilojen kaltaisissa märkätiloissa sekä keittiöissä ilma voi olla erittäin kosteaa.

Kosteus voi heikentää tiettyjen alakattolevyjen rakennetta ja saada ne taipumaan. Pahimmassa tapauksessa levyt voivat irrota listasta ja pudota. Metalliosien ruostuminen voi myös aiheuttaa vaaratilanteita. Ne voidaan välttää käyttämällä alakatoissa ruostumattomia listoja.

Rockfon-alakattolevyt ovat mittavakaita suhteellisen kosteuden noustessa jopa 100 prosenttiin. Lämpötila asennettaessa voi olla 0–40 °C. Rockfon-alakattolevyjen ei tarvitse antaa sopeutua työmaan ilmastoon. Taipumisen riskiä ei ole, joten ne voidaan asentaa jo aikaisessa vaiheessa, vaikkei ikkunoita olisi vielä tiivistetty.

Levyt ovat kevyitä ja vakaita, eivätkä ne ime kosteutta. Ne minimoivat valmiin alakaton painon ja vähentävät tarvittavien kiinnikkeiden määrää. Chicago Metallic™ -listavalikoimamme on jaettu EN 13964 -standardin mukaisesti neljään luokkaan: A, B, C ja D. B soveltuu tavallisiin olosuhteisiin, kuten oppilaitoksiin, toimistoihin ja vähittäismyymälöihin. Jos suhteellinen ilmankosteus ylittää 90 % ja kosteuden tiivistymisen riski on olemassa, on syytä valita ruostumattomat D-luokan listat.

Puhdistaminen ja hygienia

Voiko Rockfon-katto- tai seinälevyn puhdistaa?

Kaikki alakattomme voidaan puhdistaa imuriin kiinnitetyllä pehmeällä harjasuuttimella.

Tietyt mikrokuvioidut alakatot, kuten Rockfon Blanka, voidaan puhdistaa kostealla liinalla tai sienellä.

Rockfon MediCare Plus- ja Rockfon MediCare Air -tuotteiden kestävä voimakkaasti vettä hylkivä pinta kestää mietoja ammoniakki-, kloori-, kvaternaarisia ammonium- ja vetyperoksidiliuoksia. Ne voidaan myös desinfioida kahdesti vuodessa höyryn ja erityisen höyrymopin avulla asiantuntijoiden laatiman menetelmän mukaisesti.

Löydät tuoteosiosta lisätietoja tuotteidemme puhdistamisesta.

Iskunkestävyys

Kestävätkö Rockfon-levyt mekaanisia iskuja?

Kouluissa ja liikuntatiloissa rakennusmateriaalien on kestettävä iskuja ja vaimennettava ääntä. Niissä käytettävien alakattojen on kestettävä tavallista suurempaa kulutusta sekä toistuvaa irrottamista.

Ripustettavien alakattojen iskunkestävyys testataan EN 13964:2014 -standardin D-liitteen mukaisesti. Testit kattavat koko alakattojärjestelmän eli levyt ja listan. Iskunkestävyysluokkia on kolme:

 • Luokan 1A alakattoja voidaan asentaa liikuntakeskuksiin, joissa pelataan voimakkaita iskuja aiheuttavia pallopelejä.
 • Luokan 2A alakattoja voidaan asentaa liikuntakeskuksiin, joissa pelataan kevyitä iskuja aiheuttavia pallopelejä sekä kovan rasituksen alaisiin tiloihin kouluissa.
 • Luokan 3A alakattoja voidaan asentaa tiloihin, joissa alakaton tulee kestää perustason iskuja. Sellaisia tiloja ovat esimerkiksi luokkahuoneet, koulujen käytävät, lastentarhat ja leikkihuoneet.

Iskunkestävyyden testaaminen ilmaisee alakaton kykyä kestää pallojen iskuja normaaleissa urheiluhalliolosuhteissa.

Rockfon Boxer -alakattojen pinta on vahvistettu, joten niiden mekaaninen kestävyys on huippuluokkaa. Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A on luokkansa iskunkestävin.

Kestävä kehitys

Rockfon ja kestävä kehitys?

Osana ROCKWOOL-konsernia tavoitteemme on valjastaa kiven luontainen voima ja tehdä modernista asumisesta miellyttävämpää.

Tuotteemme auttavat asiakkaitamme ja yhteisöjä selviytymään nykypäivän elämän haasteista tarjoamalla tehokkaaseen luonnonvarojen käyttöön perustuvaa mukavuutta ja turvallisuutta. Valmistamme kivestä kivivillaa, mikä on myös liiketoimintamme perusta.

Pyrimme aina tukemaan kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteitasi, halusitpa sitten koko rakennukselle kestävän kehityksen sertifikaatin tai keskittyä tarkemmin kierrätykseen, alhaisiin päästöihin, sisäilmastoon tai vastuulliseen hankintaan.

Tuotteidemme kestävän kehityksen profiileihin liittyvä dokumentointi ja tiedotus on avointa ja perustuu kestävän rakentamisen periaatteisiin ja ympäristöselosteisiimme.

CE-merkintä

Millaisia CE-merkinnän piiriin kuuluvia ominaisuuksia Rockfon-tuotteilla on?

Asiakkaiden täytyy voida luottaa alakattoratkaisujen valmistajien ilmoituksiin. Tämä on CE-merkinnän tarkoitus. Euroopan standardointikomitea CEN otti ripustettaville alakatoille pakollisen EN 13964 -normin käyttöön 1.7.2007.

Sen tarkoitus on helpottaa alakattojen vertailua. Normi määrittää tuotteiden  ominaisuudet, jotka voidaan ilmoittaa tai on ilmoitettava tuoteselosteissa ja tuoteasiakirjoissa. Haluamme tarjota asiakkaille kaiken tarvittavan tiedon ja olemmekin nostaneet esiin useita ominaisuuksia, jotka nykyään ilmoitetaan CE-merkityissä tuotteissamme. Palotekniseen käyttäytymiseen ja formaldehydipäästöihin liittyvät ilmoitukset ovat pakollisia, mutta niiden lisäksi haluamme ilmoittaa äänenvaimennuksesta, vetolujuudesta, kestävyydestä ja lämmöneristyksestä. Ilmoitamme asiakkaille myös valonheijastavuuden, iskunkestävyyden ja äänieristyksen, jos ne ovat tuotteelle olennaisia ominaisuuksia.

Kaikilla Euroopan tehtaillamme valmistetuilla ja CE-merkintää vaativilla alakattolevyillämme on ollut kyseinen merkintä lokakuusta 2005 lähtien. Lisäksi Rockfon on päättänyt täyttää korkeimmat
AVCP1-vaatimukset. Riippumaton sertifiointiorganisaatio BCCA (Belgian Construction Certification Association) on tarkistanut testausohjelmamme ja tarkkailee tuotedokumentaatiotamme ja tuotantolaitoksiamme. Riippumattomat ja hyväksytyt laboratoriot ovat testanneet ja tarkistaneet kaikki ilmoitetut AVCP1- ja 3-arvot. Myös jatkuva tuotantovalvonta takaa asiakkaille toimitettavien tuotteiden ja niiden suorituskyvyn täyttävän CE-merkinnän vaatimukset.

Kaikilla Chicago Metallic™ -alakattolistoilla ja rakenneosilla on myös CE-merkinnät, joista pakolliset paloteknisen käyttäytymisen, kestävyyden ja kantavuuden arvot käyvät ilmi. Sertifioitu laadunvarmistusjärjestelmämme takaa, että tuotteiden suorituskykyilmoitukset ovat yhtenäisiä ja luotettavia.

Mitä tarkoittaa M1 päästöluokitus?

M1 on Suomen vapaaehtoisen rakennusmateriaalien päästöluokituksen lyhyt versio. M1 on myös kyseisen järjestelmän alimman päästöluokan nimi.

Rockfonin täydellinen akustisten kivivillatuotteiden valikoima, joka on CE-merkintä standardin EN 13964 mukaisesti ja jota myydään Pohjoismaiden markkinoilla, on saanut M1-sertifioinnin. Tämä on yli 95% koko valikoimasta. Katso tuotekohtaiset ”Tuotteen kestävyys ilmoitukset” tiettyjen tuotteidemme latausosassa, niin näet, mitkä tuotteet täyttävät ilmapäästömerkinnät.

Sisäkäyttöön tarkoitettujen rakennustuotteiden loppusijoitusluokitus perustuu päästökammio- testiin 28 päivän kuluttua. Kemialliset testausparametrit ovat TVOC, 1A ja 1B karsinogeenit (EU-luokitus), formaldehydi, ammoniakki ja hajun hyväksyttävyyskoe (modifioitu ISO 16000-28 -testi tai CLIMPAC-testi; hajun on oltava neutraali (tai parempi hyväksyttävä) testin olosuhteissa.

Katso myös lisätietoja: Taulukko, jossa on M1- ja M2-raja-arvot

M1: tä hallinnoi RTS. Lisätietoja on osoitteessa RTS-sivustossa tai jollakin seuraavista linkeistä:

Find us

Showing
Offices & Factories near you