Soveltamisala

Rockfon:in yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Rockfon tuotetoimituksissa kaikkien hinnastossa esiintyvien tuotteiden sekä erikoistilauksien osalta. Näiden ehtojen ohella noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtojen (RYHT) viimeisintä versiota.

Tarjouspyyntö, tarjous ja tilaus

Rockfon tekee asiakkaan tarjouspyynnön perusteella tarjouksen, joka asiakkaan tulee hyväksyä kirjallisesti. Tarjouksessa määritellään toimituksen lopulliset ehdot. Tilaajan tulee ennen hyväksymistä tarkistaa tarjous huolellisesti. Hyväksymisen jälkeen tarjouksessa mainitut ehdot katsotaan osapuolia sitovaksi sopimukseksi, jonka ohella sovelletaan näitä ehtoja.

Hinta

Rockfon tarjoaa tavarat tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaiseen hintaan, johon lisätään tilaushetkellä olevan rahtihinnaston mukainen rahti. Mittatilaustuotteiden osalta hinnoittelu perustuu kuitenkin aina erilliseen tarjouslaskentaan.

Toimitusaika

Toimitusaika määritellään tarjouksessa.

Toimitusehto ja kuljetukset

Toimitusehto määritellään tarjouksessa. Kaikissa tapauksissa ostaja vastaa tavaran purkamisesta ilmoitettuna toimitusajankohtana. Mikäli ostaja laiminlyö velvoitteensa purun osalta ja tästä aiheutuu Rockfonille kustannuksia, tulee ostajan korvata kustannukset Rockfonille täysimääräisesti.

Tavaran vastaanotto ja huomautukset

Vastaanottajan on tarkistettava rahtikirjan tiedot ja oikeellisuus huolellisesti tavaraa vastaanottaessa. Mikäli vastaanottajalla on huomautettavaa toimitukseen on hänen merkittävä huomautukset rahtikirjaan.

Vastaanottajan tulee myös viivytyksettä tarkastaa tavaran laatu ja virheettömyys sekä ilmoittaa mahdollisista puutteista ja virheistä kirjallisesti Rockfonille 8 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa asiakkaan katsotaan hyväksyneen tuotteet.

Rockfonin vastuu toimituksesta rajoittuu asiakkaan välittömiin vahinkoihin ja enintään toimituksen arvoon tehtaalla. Rockfonilla on oikeus toimittaa rahallisen vahingonkorvauksen sijasta uusi toimitus tuotteita.

Palautukset

Mahdollisista palautuksista tulee aina sopia Rockfonin kanssa erikseen. Palautuksen edellytyksenä on aina, että tuotteet ovat virheettöminä alkuperäisissä pakkauksissaan ja että ostaja toimittaa ne omalla kustannuksellaan Rockfonin ilmoittamaan paikkaan. Palautetuista tuotteista hyvitettävä summa on enintään 75% tuotteiden ostohinnasta.
Mahdolliset palautukset koskevat ainoastaan Suomen varastotuotteita vakiomitoissa.

Takuun voimassaolon edellytykset

Takuun voimassaolon edellytyksenä on aina Rockfonin asennusohjeiden tarkka noudattaminen. Akustisten ominaisuuksien osalta takuun voimassaolon edellytyksenä on lisäksi tuotteiden hoito-ohjeiden noudattaminen. Asiakas on velvollinen tutustumaan asennusohjeisiin huolellisesti ennen tuotteiden asentamista.

Vahingonkorvaus

Rockfonin vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa välittömiin vahinkoihin. Rockfon ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteiden virheellisestä asennuksesta tai hoidosta. Muissa kuin tuotevastuulain mukaisissa henkilö- ja esinevahingoissa Rockfonin vastuu rajoittuu aina toimitettujen tuotteiden arvoon.

Force Majeure

Mikäli tavaran toimitus estyy ylivoimaisen esteen vuoksi (force majeure), jollaiseksi katsotaan lakko, työsulku, tuotantohäiriöt, sota, tuonti- ja vientikiellot sekä kaikki sellaiset olosuhteet kotimaassa ja ulkomailla, joihin Rockfon ei voi vaikuttaa ja jotka eivät ole Rockfonin hallittavissa, on valmistajalla oikeus toimittaa erä, kun este on lakannut.

Sovellettava laki

Kauppasopimuksiin sovelletaan Suomen lakia, lukuunottamatta Lakia kansainvälisluontoiseen irtainten esineiden kauppaan sovellettavasta laista (YK:n kauppalaki).